Markéta Lazarová

30. června 2008 v 21:44 | Alis |  SŠ: Český jazyk - referáty
MARKÉTA LAZAROVÁ
Vladislav Vančura


Hlavní téma:
Vančura sice ukazuje hrůzy středověku, ale především vyzdvihuje zapálení, se kterým lidé přistupovali ke všem životním situacím. Loupežníky kritizuje, přesto dokáže na jejich chování najít mnohá pozitiva.Hlavní děj:
Hejtmanské vojsko v čele s Pivem táhne proti loupeživému pánovi tvrze roháč - Kozlíkovi. Kozlík požádá prostřednictvím svého syny Mikoláše o pomoc Lazara, který sice patří k loupeživým šlechticům, ale pořád krále uznává. Mikoláš je však tvrdě zbit, s nepořízenou a touhou po pomstě se vrací ke svému otci. Celá rodina Kozlíka prchá z tvrze do lesů, předtím však vypálí Lazarovu tvrz jako odplatu za ponížení svého syna.
Kozlíkova dcera Alexandra, stejně jako její sestry, se rozhodně nechová jako pravá dáma. Díky otci se musela celá rodina přizpůsobit loupeživému způsobu života. Když ale otec zajme německého hraběcího syna Kristiána a jeho doprovod Reinera, Alexandra se okamžitě zamiluje. Snaží se ho uchránit, nebo alespoň co možná nejdéle oddálit jeho smrt.
Citace: "Alexandra se opožďuje. Vyzve Kozlík Kristiána, aby je následoval? Rozpomene se na cizince z Němec? Nikoliv, nedbá než svého zboží a své tlupy. Slečna pozná Kristiánův neblahý osud. Bude zabit jejím bratrem Janem. Alexandra znamená Janovo omeškání a vrací se. "Přeji si, aby šel s námi. Chci tomu. Ať jde!"" [1]
Vypálení Lazarovi tvrze dostatečně neutišilo Mikolášovu zlost. S několika muži pobije několik Lazarových mužů a unese jeho dceru Markétu. Otec mu sice přikázal dovést Lazara, ten ale téměř umírá, proto si Mikoláš vybere krásnou dívku. Markéta je velmi pobožná, otec ji dokonce zaslíbil Bohu. Proto jediné východisko ze své situace vidí ve smrti. Nenávist k Mikolášovi se nakonec mění v lásku. Opovrhuje sama sebou, že hřeší a navíc s nepřítelem svého otce. Jakmile se ale Kozlík doví, koho vlastně jeho syn přivedl, chce Markétu zabít. Mikoláš se jí zastane, čímž si vyslouží posměch. Dojetí z lásky s projeví i na Alexandře.
Mezi Alexandrou a Kristiánem se rodí velké láska. Ani jeden z nich netuší, že Kristiánův otec se dozvěděl o zajetí syna a s vojskem se vydává na pomoc Pivovi. Příchod německého hraběte znervózní i krále. Když se Markéta dozví o otci, bratrech, Pivovi a posile hraběcího vojska, přesvědčí ji to, aby se zabila. Naštěstí mine srdce a její zranění není vážné. Ohrožení jejího života odhalí lásku, kterou k ní Mikoláš cítí.
Citace: "Nač mluviti o nebezpečí, když slečna dýchá? Ať se jí zdá cokoliv strašného, bude zdráva. Mikoláš, vida svoji přítelkyni zkrvavenou, udeří mečem a zanechá koně, ať si běží. Přiklekne k zraněné a uniká mu výkřik., jenž vzbouří celý tábor. Loupežníci se sbíhají a slečna je v mdlobách. V té chvíli se jal Mikoláš hovořiti a láska mu kladla na jazyk přívětivá slova." [2]
Pivovi se přítomnost Němce a jeho družiny nikterak nelíbila. Znenadání je napadl Mikoláš a odvedl si Kristiánova i Markétina otce. Kristián se staví na stranu otce své těhotné dívky. Kozlík chce Lazara zabít. Zabrání mu v tom ale Markéta, odkryje ránu, mlčí, jen se upřeně dívá, čímž Kozlíka přivede do rozpaků. Mikoláš využil situace a oznámil Lazarovi svůj úmysl, oženit se s Markétou. Tím ale dívčina v otcových očích hluboce klesla, Lazar může i se starým Kristiánem odejít, zklamaný Lazar táhne s sebou i dceru.
Markéta se k milenci vrací v pravý čas, právě když Lazar, Pivo a německý hrabě bojují proti Kozlíkovi, ten prohrává. Je zajmut. Několik jeho lidí, včetně jeho potomků, kteří přežili, prchají, a to včetně Markéty a Mikoláše. Alexandra prchá spolu s Kristiánem, ten nedokáže unést zklamaní, které způsobil otci, vrací se k němu, zrazuje Alexandru.
Citace: " Amazonka bije koně, který klopýtá, bije koně a ponouká ho k běhu bystřejšímu. Oč je šťastnější než její milenec! Kdo ho utěší, kdo mu řekne povzbudivé slovíčko? Tuším ve skloněné hlavě opět rozjímání, ale neváhal bych rozraziti tlum pohyb, neváhal bych vysoliti mu zároveň s loupežníky pěkných pár ran na zamyšlenou zadnici. Zraditi milenku! Vy byste, pane hrabě, zasluhoval." [3]
Kozlík téměř zázrakem vzdoruje smrti, chce se o život připravit sám, nedopřát to potěšení svým nepřátelům. Bohužel nepodaří se mu to, omdlévá. Vzbudil se až na Roháči, ve svém domově obsazeném nepřáteli. Mezitím se Kozlíkova rodina schází. Matka synům poradila odejít, vrátit se za čas, ale ti neposlechli.
Markéta a Alexandra doprovázejí Mikoláše. Alexandra milence upouští. Zanedlouho spatří Kristiána, který zešílel. Mísí se v ní pocity lásky a nenávisti, zabije svého milence. Mikoláš s milenkou našel svou sestru, pohřbil Kristiána a poručil dívkám odejít. Nešly však přímo k ostatním ženám z Roháčku. Zastavily se v jedné vesnice, kde je jako loupežnické dívky zlynčovali a potom vyhnali ze vsi. Potkal je Kristiánův otec, vydal se s Markétou k synovu hrobu, v neštěstí nad ztrátou nepostřehl Markétin útěk.
Markéta přečkala noc u sedláka. Vydala se na cestu, směrem domů k Obořišti, kde již většina její rodiny byla. Otec ji ale odmítl a přikázal tak i ostatním, kteří uposlechli. Markéta nezůstala v Obořišti dlouho, otec ji vyhnal hledat klášter a prosit o uvěznění za hříchy. Klášter našla, kála se, ale v myšlenkách byla stále s mužem, kterého milovala.
Mikoláš zatím přišel do hospody, kde nabídl otcův lup těm, kteří s ním půjdou dobít Kozlíkovo vězení. A muži šli. Mikoláš je vedl a netušil, že jeho matka a malí sourozenci jsou vězněni. Mikoláš se setkává s bratry a muži, které si jeho bratři také "koupili". Bohužel se mu nepodaří otce osvobodit, najatým vojskem je zrazen a nakonec trpí bolestmi ve věži se svými dvěma bratry.
Citace: "Mikoláš a jeho dva bratři se pozdravili z hrozných ran. Byli uvrženi do věže. V bolesti a mukách tráví svůj čas. Jejich zranění kvasí a kyše jedy. Jejich krev je otrávena a jejich dech je otráven. Nešťastníci leží v hadrech, na bídném lůžku, v hadrech porážky a opovržení. " [4]
Jakmile se Markéta dozvěděla o Mikolášově osudu, vydala se za ním s dítětem v lůně. Uvědomovala si své štěstí - mohla Mikoláše znovu spatřit. Vrátila se k otci, aby mu řekla, že na přání Mikoláše zůstane s jeho matkou a sestrami. Ženy a děti Kozlíkovy zůstanou ušetřeny.
Musí však dovést své muže k šibenici.
Markéta i Alexandra porodily syny. Alexandra si hned po porodu vzala život. Markéta tedy musela vychovávat nejen svého Václava, ale i jeho bratrance. Snad budou mít tito chlapci víc štěstí než jejich otcové, protože krev Kozlíků se mísí s Markétinou a Kristiánovou.Charakteristika hlavních postav:
Markéta: Markéta stále bojovala sama se sebou. Nikdy si neodpustila, že porušila otcovo přání. Ani svoje smilnění s Mikolášem. Neví, jak uniknout rozpolcení, které prožívá.
Citace: "Praví se, že život je nepřátelský těm, kdož jej odmítají. Markéta je z počtu těch nešťastníků, Markéta je ta nejnešťastnější, neboť nemá sil, aby mu přitakala, a nemá sil, aby se postavila na dopor.strach a milost vedou o ni válku.Zmítá ji děs a milování, zmítá a bije ji, jako oceán bije pobřežní skálu." [5]
Buď byla příliš silná, aby se zabila, nebo slabá k takovému činu. Vroucně milovala Mikoláše. Dokázala se postavit za svoji lásku a milovala svého syna i synovce.
Mikoláš: Mikoláš byl příliš hrdý. Loupežnictví ho ovlivnilo, nedokázal se změnit, sklonit hlavu a utéct s ženou, kterou tolik miloval.
Citace: ""Ještě jsme se nepoddali, ještě se bráníme," řekl v odpověď, "nemluv o trestech a připravuj svatbu. Vzkazuji Lazarovi, že tě ubráním, vzkazuji Alexandřiným soudcům, že válka rozsévá smrt, neboť e učiněna hospodářem smrti. Kdo držívá meč, umírá od meče." [6]
Jen to, že si dokázal přiznat svou lásku, převyšuje pýchu, jenž motivovala jeho špatná rozhodnutí a činy.
Alexandra: Alexandru ovlivnil loupežnický život, nežili klidným životem vyrovnané dámy s dobrými a vznešenými způsoby. Dokázala zabít, vzít život a to znamenalo možná její největší prokletí.
Citace: "Alexandra se pokřižovala a vzavši meč do obou svých rukou vběhla do vřavy vojáků. Zabila nejednoho z této skupiny. "Bože," řekl starý hrabě, "chceš, aby tato litice byla tvou ženou? Kdybych měl ruce volné, prohnal bych jejím hrdlem oštěp."" [7]
Dokázala však milovat. I když se rozhodla zabít, vyčkala, dokud neporodila dítě milovaného muže. Vraždy Kristiána velice litovala. Její výčitky a láska obměkčili i Kristiánova otce.
Kristián: Snad mládí Kristiána zavinilo jeho nerozhodnost.
Citace: "Není mi nejasno, že Bůh zmátl mysl tohoto Kristiána a proměnil ji právě tak, jak hospodář kohoutky na kapouny. Kristián jakživ nevěděl, co má udělat. Hned si přál to, hned ono. Býti hodným synem a opět milencem. Rytířem v krásné brni a na obrátku loupežníkem, nemá leč obušek a loupežnickou pýchu." [8]
Zamiloval se sice, ale nedokázal se lásce naplno oddat. Rozhodl se pro otce, i když brzy zjistil, že jeho volba ho přivedl k šílenství. Dostal se do začarovaného kruhu a netušil, jak ven. Podlehl vlastní nerozhodnosti a slabošství. Možná měl mít kousek z Mikoláše.


[1] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 34 - 35
[2] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 77
[3] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 122
[4] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 201
[5] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 167 - 168
[6] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 145
[7] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 118 - 119
[8] Vančura, V. Markéta Lazarová. Praha: Družstevní práce, Melantrich a Svoboda 1946. str. 130
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Beltrix Beltrix | Web | 22. září 2012 v 15:19 | Reagovat

Teda... to je řádně spletité :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

ReklamaVšechny postavy (kromě mých vlastních) patří J. K. Rowlingové a já na ně nemám žádná práva.
Tyto stránky nebyly vytvořeny za účelem zisku.